Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Sugri ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoiden ja tutkijoiden välisenä yhdyssiteenä, huolehtia heidän asemastaan ja eduistaan Turun yliopiston piirissä ja toimia yhteyksien ylläpitäjänä vastaaviin järjestöihin.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys toimenpanee kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, laatii selvityksiä, tekee aloitteita, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä virkistystoimintaa jäsenilleen.

3 § Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen kokouksissa ja julkaisuissa saa käyttää haluamaansa kieltä.

4 § Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki henkilöt, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet suomalais-ugrilaista kielentutkimusta yliopistossa. Yhdistyksen hallitus voi anomuksesta hyväksyä jäseniksi myös muita asiasta kiinnostuneita henkilöitä.

5 § Yhdistys voi kantaa jäsenmaksua. Jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Yhdistyksellä on oikeus jakaa palkintoja ja apurahoja yhdistyksen jäsenille, mikäli tähän tarkoitukseen on saatu varoja.

6 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

7 § Yhdistyksen tilit on esitettävä tarkistettavaksi kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausuntonsa kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran syys- ja kerran kevätlukukauden aikana sekä ylimääräisiin kokouksiin silloin, kun hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on asetettava vähintään viikkoa ennen kokousta Turun yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen ilmoitustaululle ja kirjeitse niille jäsenille, jotka eivät kuulu Turun yliopiston piiriin. Kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.

9 § Yhdistyksen vuosikokous, joka samalla on yhdistyksen kevätkokous, pidetään helmi- maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilikertomus edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien lausunto,
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle,
3) käsitellään muut esille tulevat asiat.

Syyskokous pidetään marraskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksun suuruus,
2) valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi,
3) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi,
4) käsitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
5) käsitellään muut esille tulevat asiat.

10 § Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen toiminnasta, taloudesta ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii kokouksien järjestämisestä.

Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri , taloudenhoitaja ja 0-2 muuta jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä. Hallitus kutsuu koolle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai jommakumman toimeksiannosta sihteeri.

Hallituksen toimiaika on kalenterivuosi.

Hallituksen kokouksissa jokaisella on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12 § Yhdistyksen kokouksissa asiat samoin kuin vaalit ratkaistaan useimpien ehdotusten kesken avoimella äänestyksellä, jollei joku jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa ja lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

13 § Päätöstä näiden sääntöjen muuttamisesta taikka yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta päätös tulisi voimaan, kannattaa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, tai kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden (2) viikon väliajoin, vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

14 § Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä Suomalais-ugrilaisen Seuran hyväksi.