Suomi

Hakanen: Punkalaitumen murre

Huumo 1997: Lokatiivit lauseen semanttisessa tulkinnassa – Ajan, omistajan, paikan ja tilan adverbien keskinäiset suhteet suomen kielessä

Ikola 1991: Yx kijtossana ia rucous – Arvoituksellinen vanha painotuote ja sen pitkä tutkimushistoria

Ikola 2000: Pieni nykysuomen opas

Kallio 1987: Lauseet järjestyksen kourissa: Lauseopin arkiston kaksi vuosikymmentä

Karlsson 1973: Mitä suomen ”loppukahdennus” on?

Karlsson 1974: Phonology, Morphology, and Morphophonemics: General Theory with Applications to Finnish

Krook 1999: Ensi tavun ie-, yö- ja uo-diftongien avartuminen suomen murteissa

Kytömäki 1992: Suomen verbiderivaation kuvaaminen 1600-luvulta nykypäiviin

Laine 2007: Suomi tiellä sivistyskieleksi – Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla

Ojansuu 1901: Suomen lounaismurteiden äännehistoria. Vokaalioppi. Descendentti esitys.

Palomäki 1998: Dentaalisen affrikaatan perillisen suomen murteissa – Kielikontakteihin perustuva selitysmalli

Rapola 1962: Vanha kirjasuomi

Ruoppila ja Soutkari (toim.) 1959: Suomalainen murrelukemisto

Setälä 1925: Suomen kielen oppikirja alkeisopetusta varten

Siitonen 1999: Agenttia etsimässä – U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana

Toivainen 1908: Inflectional affixes used by Finnish-speaking children aged 1-3 years

Wanne 1949: Ilman naamiota – aforismeja

Wiik 1967: Suomen kielen morfofonemiikkaa. Yritys soveltaa transformaatioteoriaa suomen yleiskielen sanojen taivutukseen.

Yli-Vakkuri 1989: Suomalaisen puhuttelun piirteitä

Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XI 1963-64

Toivonen 1955: Suomen kielen etymologinen sanakirja I.

Toivonen – Itkonen – Joki 1958: Suomen kielen etymologinen sanakirja II.

Itkonen – Joki 1962: Suomen kielen etymologinen sanakirja III.

Itkonen – Joki 1969: Suomen kielen etymologinen sanakirja IV.

SANANJALKA

1994: 36

1992: 34

1991: 33

1990: 32

1989: 31

1988: 30

1987: 29

VIRITTÄJÄ

  1. vuosikerta 1986: Vihkot 1, 2, 3, 4
  2. vuosikerta 1985: Vihkot 1, 2, 3, 4
  3. vuosikerta 1984: Vihkot 1, 2, 3, 4

VIRO

MUUT

Eesti Emakeele õpetajate Seltsi 2003: Aastaraamat 3

Koski-Valge 1988: Nonn – Uutta virolaista proosaa

Lähivertailuja 3. Suomalais–virolainen virheanalyysiseminaari Hailuodossa 15.-16.5.1987. Toim. Peep Nemvalts ja Päivi Rintala.

Toomse 1998 (toim. Pajusalu): Lõuna-eesti murded 1-30 (kaardid)

Vesterinen-Winter 1960: Eesti lugemik

Wiik 1986: Viron õ

Wiik 1986: Viron toinen ja kolmas kvantiteetti kielen oppijan kannalta

Wiik 1991: Viron monikon partitiivi suomalaisen oppijan kannalta