Itämerensuomalaiset kielet

Emakeele Seltsi Aastaraamat 1982: Läänemeresoome keeltest

Kalima 1936: Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat

Korhonen 1969: Pääpainottoman tavun vokaalin ja j:n regressiivisestä vaikutuksesta liivissä

Kujola 1944: Lyydiläismurteiden sanakirja

Pajusalu-Parve-Teras-Iva 2000: Võru vokaalid I

Ojansuu 1918: Karjala-aunuksen äännehistoria.

Tunkelo 1919–1920: Alkusuomen genitiivi absoluuttisen nimen apuglossana. Semiologinen tutkimus.

Зайцева—Муллонен 1969: Образцы вепской речи

OPUSCULA INSTITUTI LINGUAE FENNICAE

103: Muoto-opin arkisto kaksikymmenvuotias

100: Über das s im Karelischen

98: Eräiden paradigmatyyppien taustaa

97: Suomen konditionaalin morfologisesta ja semanttisesta motivaatiosta

96: Välikatsaus suomen kielen juuriin

93: Pitkän virkotien kokija: aineksia 75-vuotiaan Lauri Postin tutkijankuvaan

91: Havaintoja Kurravaaran murteesta

90: Suvannosta tyveneen

89: Laaja, lavea, lakea ja laakea: lisiä suomen kj-sanojen vaiheisiin

88: Karjalan supistumaverbien imperfektityypit: ikäsuhteista erityisesti vienalaismurteiden valossa

86: Muuttuvat puhesuomen muodot

85: Om karelernas folkliga tradition i det forna Tverska guvernementet

83: Anmerkungen zur Erforschung der Stadtdialekte in Finnland

82: Historische Derivation ostseefinnischen Verben

81: Über die gegenwärtigen Perspektiven der finnischen Ortsnamenforschung

80: Zur Geschicte der ts-Verbindung in den westfinnischen Dialekten

78: Kantasuomen murteiden ja kantalapin yhteydet sanaston valossa

75: Om ursprunget till finskans laittaa

72: De finska dialekterna i Norra Skandinavien och deras historiska bakgrund

71: Subject and object marking in Finnish

70: Zur Bestimmtheit und Unbestimmtheit in Deutschen und Finnischen

69: Zur Semantik und Pragmatik der finnischen Demonstrativa

68: Suomen kielen metriset systeemit ja mittatyypit

65: Kantasuomesta suomeen

64: Kieliatlastöiden näkymiä

63: Inkeroismurteiden refleksiivitaivutuksen kysymyksiä

61: Pönk(kä)-nimet

59: Zur Vereinfachung der FU-Transkription

54: De nordiska språk- och litteraturkurserna ur Finlands synvinkel. Ett outforskat arbetsfält i norr

53: Erään sijamuodon ongelmia

52: Allomorfien dynamiikkaa

50: Iivo Marttisen kalastuskertomuksia Vienan Karjalasta

48: Suomen ja eteläviron sandhiongelmia

45: Astevaihtelun tempauksia. k vartalokonsonanttina v:n sijalla

44: Internal Reconstruction and Finno-ugric (Finnish)

43: Lounaismurteiden ja viron monikon genetiivi ja partitiivi: yhtäläisyyksien vertailua

41: Kypsi~kypsä. Erään vartalotyyppisiirtymän tarkastelua

40: Über den olonetzsischen Konduši-Dialekt

39: On the Primary Gemination of Finnish Dialects

38: Fi. santa/la, -lo

37: Über eine germanische Lehnwortsippe im Finnischen und Lappischen

36: Unkarin etymologiset sanakirjat

35: Havaintoja tverinkarjalaisesta nimistöstä

33: Ortodoksisia henkilönnimiä Aunuksen kylännimistössä

30: Paatenen itkuvirsistä

29: Vepsän ja lyydin verbinjohtimet –ganden ~ -gänden ja –škanden ~ -škänden

28: Suomen taro-sanan alkuperästä

27: Lisiä erääseen lapin vokaaliston ongelmaan

23: Die Dialekte des Karelischen

22: Suomen äänneopin kysymyksiä

21: Saarta tai karia tarkoittavia maastoappellatiiveja saaristonnimissä

19: Pala(n)ne-tyyppiset paikannimet

18: Ei susikaan sukunimestään suutu. Katsaus suomalaisiin sukunimiin.

17: Nimistötietoa

15: Kihniöläisen Sergei Honkalan kielestä

13: Aunuksen äänneopin erikoispiirteet ja aunukselaismurteiden synty

12: Om ett svenskt lånord i Nyland finska folkmål

10: Karjalan kielen tutkimuksesta Neuvostoliitossa toisen maailmansodan jälkeen

3: Zur Synchronie und Diachronie der ostfinnischen Palatalisation